Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

arrima
15:38
9631 dfb6
Reposted fromintrigante intrigante viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
15:36
5023 d9c2
Reposted fromseaoflove seaoflove viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
15:36
8845 d9e6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaTangizz Tangizz
arrima
15:35
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viathebelljar thebelljar
arrima
15:35
Bywa, że trzeba (...) każdego poranka przekonywać się do sensowności rzeczy najprostszych, zaraz po przebudzeniu, samotnie w łóżku o wiele za dużym mówić do siebie jak pielęgniarka do niedołężnego pacjenta: "A teraz wstaniemy, otworzymy okna, wywietrzymy mieszkanko, umyjemy się"; Róża się boi, bo z czasem może dojść do tego, że przestraszona nagłym bezdechem będzie musiała sobie po kilka razy dziennie przypominać: "Oj, musimy oddychać, jeśli przestaniemy oddychać, to już nie pożyjemy, a przecież chcemy sobie jeszcze trochę pożyć, mimo wszystko, prawda?

 
     
— W. Kuczok, Senność
15:35
5068 c9c8 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viathebelljar thebelljar
15:35
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viaTangizz Tangizz
15:34
7519 1498 500
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaTangizz Tangizz
arrima
15:33
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viastarryeyed starryeyed
15:33
arrima
15:33
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"

July 10 2017

12:20
12:20
5047 5c1d 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viamyniu myniu
12:19
5194 f3d8

dialnfornoir:

Niagara (1953)

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
arrima
12:17
3563 5745
Reposted fromrockowelove133 rockowelove133 viaTangizz Tangizz
arrima
12:16
3670 de33
Reposted fromflesz flesz viasarazation sarazation
12:16
9527 05c2
Reposted fromLittleJack LittleJack viasarazation sarazation
arrima
12:16
Reposted fromworst-case worst-case viasarazation sarazation
arrima
12:16
arrima
12:16
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl