Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

arrima
12:16
12:15
12:15
7185 4829
Reposted fromLittleJack LittleJack viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
12:15
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viastarryeyed starryeyed
12:15
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
12:14
9667 cf09 500

dendriforming:

psycholar:

Motivational work poster on our lab wall.

Text: Science is like sex; it has practical uses, but that’s not why we do it.

Reposted fromerikabee erikabee viairmelin irmelin
arrima
12:13
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
arrima
12:13
8591 e9f5
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
12:12
9839 65eb 500

jumpingjacktrash:

curlicuecal:

uluhlynx:

sweet-saccharin:

if this ain’t the most beautiful mermaid you’ve ever seen…

He looks so happy

10/10 a good mermaid

the mermaid of happiness

arrima
12:12
arrima
12:12
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viairmelin irmelin
arrima
12:12
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viairmelin irmelin
arrima
12:10
Pragnę Twojej obecności, ale to nie znaczy, że bez Ciebie nie istnieję.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viairmelin irmelin
arrima
12:10
Witej
Reposted frombruxa bruxa viairmelin irmelin
12:08
9402 3003

your-lovers-and-drifters:

Claire’s Knee, 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
12:07
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad
12:07
8002 5b6e 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost vialouve louve
arrima
12:06

arrima
12:06
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic viastarryeyed starryeyed
arrima
12:06
Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący... niepotrzebnie i w złym czasie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl