Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2017

arrima
05:10
1132 8ad6
05:10
5670 a0b9
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
arrima
05:10
i do zaoferowania mam tylko chłód ale on mówi do mnie słońce.
Reposted fromorchis orchis viastarryeyed starryeyed
arrima
05:10
arrima
05:10
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
arrima
05:10
7311 7825
Reposted fromkarahippie karahippie viacefeida cefeida
05:09
arrima
05:08
arrima
05:07
3244 16bc
Reposted fromdiebitchess diebitchess viastarryeyed starryeyed
arrima
05:07
6177 035e
Reposted fromdiebitchess diebitchess viastarryeyed starryeyed
05:07
1780 42b9 500
Reposted fromamatore amatore viastarryeyed starryeyed
05:07
2527 893f
Reposted fromgruschenka gruschenka vialouve louve
arrima
05:06
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 vialouve louve
arrima
05:04
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viastarryeyed starryeyed
arrima
05:03
2030 2601
Reposted fromrisky risky viastarryeyed starryeyed
arrima
05:03
Moim zdaniem najważniejsze jest pokrewieństwo dusz. Spotykasz się z kimś i natychmiast masz poczucie, że znasz się z nim od dawna. A potem, podczas życia razem i różnych przeciwności losu dowiadujesz się, czy możesz na tę kobietę liczyć, czy zawsze będzie stała za tobą murem. Oczywiście można do domu przyprowadzić lalkę barbie, żeby pachniała i bawiła się swoim wdziękiem. Ale to za mało na przyjaciela w podróży. Zresztą każda barbie z czasem traci blask.
— Michał Koterski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed

June 12 2017

06:01
9404 b492
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
06:00
7875 554a 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
arrima
06:00
arrima
06:00
8708 4628
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl