Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

arrima
13:50
Reposted fromweightless weightless viastarryeyed starryeyed
arrima
13:50
13:50
5311 90c9
Reposted frompolaparis polaparis viasarazation sarazation
13:50
6625 648b 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viasarazation sarazation

May 23 2017

arrima
14:19
4429 f8c6 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
14:16
2222 a3ff 500
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viairmelin irmelin
arrima
14:14
5123 938a 500
Reposted fromGIFer GIFer viafotoplastikon fotoplastikon
arrima
14:13
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— J. Sosnowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
arrima
14:13
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
arrima
14:10
14:09
2186 c09a
Reposted fromzamulasz zamulasz viakatvont katvont
arrima
14:08
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool vialouve louve
arrima
14:08
arrima
14:07
5926 f445
Reposted fromwall-of-flowers wall-of-flowers viairmelin irmelin
14:07
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viairmelin irmelin
14:06
9887 b85f
Reposted fromamatore amatore viairmelin irmelin
arrima
14:06
To jest ogromna intymność dotykać cudzych włosów, gdy nie jest się opłacaną za to fryzjerką, prawda?
— Wiśniewski - "Grand"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
arrima
14:04
14:04
8009 f916 500
Reposted fromdeviate deviate viairmelin irmelin
arrima
13:46
0051 0a45
Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl